Публічний договір купівлі-продажу товару

За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: molliua.com (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно).

Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  • Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Розмістити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
  • Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
  • Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
  • Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Оформити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
  • Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:

 

“АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;

“ВЛАСНИК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ” означає ФОП БЄСТАЄВ АНТОН ЛОВИКОВИЧ;

“ДОВІРЕНА ОСОБА ПОКУПЦЯ” або “Отримувач Товару” означає будь-яку дієздатну особу, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця;

“ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ” означає публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям;

“ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;

“ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” означає перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за адресою molliua.com, що створені для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину;

“ПРОДАВЕЦЬ” означає ФОП БЄСТАЄВ АНТОН ЛОВИКОВИЧ або інша юридична особа / фізична особа – підприємець, товари яких розміщені в Інтернет-магазині;

“ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари) та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК” означає особу, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Продавця юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки;

“ДЕНЬ” означає календарний день за григоріанським календарем;

“НЕГАЙНО” означає протягом одного робочого дня;

“РОБОЧИЙ ДЕНЬ” означає: для цілей визначення строку виконання грошового зобов'язання за цим Договором – будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України.

Всі посилання на час означають місцевий час України.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

0.    В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 1.    Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 2.    Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

 3.    Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

 

ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ ДОГОВОРУ

 

0.  Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошика» або «Купити» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення Замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару.

 1.    Після заповнення форми “Оформлення Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

2.    Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

3.    Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.    Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить 2-3 робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.


5.    Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов’язується:

  •  підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;
  •  направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв'язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу.

0.    У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.

1.    Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

2.    Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

3.    З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.

4.    У разі виявлення суттєвих неточностей в описі замовленого Покупцем Товару, Продавець зобов'язаний повідомити Покупця про виявлені неточності і самостійно відмовитися від виконання або надати Покупцеві можливість відмовитися від Замовлення.

5.    Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв'язуватися оператор Call-центру/менеджер інтернет-магазину, який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

0.    Покупець зобов’язаний:

1.    надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

2.    ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

3.    в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

4.    при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;

5.    зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;

6.    виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

7.    Покупець має право:

8.    вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

9.    відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

10.    здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

11.    Продавець зобов’язаний:

12.    надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

13.    на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;

14.    перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

15.    Продавець має право:

16.    вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;

17.    в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.


ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

 

0.    Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.

1.    Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

2.    Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

3.    Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

4.    Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і доставка».

5.    Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

6.    шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Продавцем;

7.    готівкою представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;

8.    шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця;

9.    Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

10.    Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники Інтернет магазину, та/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

11.    Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.


ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

 

0.    Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата і доставка». Доставка по Україні здійснюється протягом двох 2-3 діб з моменту оформлення замовлення.

1.    Доставка Товару здійснюється наступними способами:

2.    Доставка на відділення компанії перевізника Нова Пошта;

3.    доставка кур'єром за адресою компанією перевізника Нова Пошта;

4.    доставка до поштомату компанії перевізника Нова Пошта

5.    Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 2-3 календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.

6.    У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

7.    У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 2-3 календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

8.    Товар передається Покупцю або Отримувачу Товар в належним чином упакованому вигляді.

9.    Разом із Товаром Продавець передає Покупцю або Отримувачу Товару:

10.    оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;

11.    розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

12.    Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

13.    100% оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

14.    пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

15.    У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці, Товар повертається в на адресу продавця. Оплата за послуги доставки, у випадку залучення Продавцем кур'єрської служби, сплачується Покупцем.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними: [email protected], або за телефоном +38 (099) 460 35 56.


ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

 

0.    Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Повернення Товару належної якості можливе протягом строків, передбачених законодавством України, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також супроводжується документами, виданими разом з Товаром при його покупці.

1.    Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

2.    Повернення або обмін Товару, а також повернення коштів здійснюється за номером телефону +38 (099) 460 35 56 або за електронною адресою [email protected], відповідно до порядку та строків, визначених чинним законодавством України, цим Договором, та інформацією щодо порядку повернення Товару, яка зазначена на Сайті molliua.com.

3.    Повернення або обмін Товару в місцях, де здійснюється кур'єрська доставка, проводиться кур'єрською службою Інтернет-магазину або шляхом звернення Покупця за номером телефону +38 (099) 460 35 56 або за електронною адресою [email protected].

4.    Повернення або обмін Товару в регіонах з доставкою тільки поштовими відправленнями проводиться за допомогою відповідної кур'єрської служби, обраної Продавцем.

5.    Повернення, або обмін Товару, або повернення грошових коштів здійснюється при наданні Покупцем представнику Продавця:

6.    документи, що підтверджують покупку (касовий чек, видаткова накладна, чек платіжного терміналу, квитанція банку з відміткою про оплату) Товару, що повертається;

7.    Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті;

8.    Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:

9.    обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

10.    здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

11.    Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

0.    За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

1.    Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій).

2.    Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною (згідно Додатку №1 “Політика конфіденційності”), та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

 

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

0.    Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком Форс-мажорних обставин, що виникли після підписання цього Договору. Сторона, що посилається на Форс-мажорні обставини, повинна довести, що:

1.    Форс-мажорні обставини знаходяться поза контролем Сторони;

2.    настання таких обставин неможливо було передбачити при укладенні Договору;

3.    така Сторона після настання Форс-мажорних обставин не могла їх уникнути та подолати, і

4.    Форс-мажорні обставини не обумовлені діями (бездіяльністю) іншої Сторони.

Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають Форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором.


ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

0.    Покупець має право розірвати Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому Договором.

1.    Повідомленням про розірвання Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, передбаченому Договором.

2.    Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви та оформлення розрахункового документу Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

3.    Для здійснення свого права на розірвання Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.

4.    Розірвання Покупцем Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Договором.


ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді за місцем перебування відповідача відповідно до чинного законодавства України.


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

0.    Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

1.    Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

2.    Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.